Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Josatech Projects

Pinksterbloemstraat 5 – 3910 Pelt

BE 0777 260 703

info@josatech.be
011 19 57 99

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Josatech Projects met maatschappelijke zetel te Pinksterbloemstraat 5 – 3910 Pelt, BTW BE 0777.260.703, (hierna ‘Josatech Projects’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

De ervaring leert ons dat de meeste problemen ontstaan vanuit misverstanden.
Daarom deze algemene voorwaarden om u als klant duidelijk te maken hoe wij de dingen zien. Aarzel niet om ons erop te wijzen als het een of ander niet duidelijk is, u niet fair lijkt, of voor verbetering vatbaar is.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Josatech Projects, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Josatech Projects aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Deze prijzen kunnen ook steeds gewijzigd worden, ook tijdens een bestelling of wanneer een bestelling is gedaan. Wanneer er een prijswijziging is op een reeds besteld product informeren we steeds en is een kosteloze annullatie mogelijk.

Particulieren: Altijd 21% BTW,
Bel ons gerust indien dit voor u niet duidelijk is : 0032 11 19 57 99

Bedrijven: Een aankoop door een bedrijf, met BTW nr (=niet-particuliere klant):

Let op de btw voet  : aanduiding btw medecontractant voor plaatsing bij btw plichtige is volledig onder de verantwoordelijkheid van u als het bedrijf- vraag gerust inlichtingen als u twijfelt.  
deze btw voet van 0% kan u enkel als volgende 2 voorwaarden zijn vervuld :

 1. U bent btw plichtig en uw bedrijf bevindt zich in een andere EU lidstaat dan België
 2. Ons bedrijf voert diensten uit voor uw bedrijf

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld voor de afrekening.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Josatech Projects niet. Josatech Projects is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis, dus de voornaamste kenmerken zullen beschreven zijn. Josatech Projects is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vragen wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Praktisch : vermeld de telefonisch of per mail besproken details best bij de ‘opmerkingen’ bij de bestelling om geen misverstanden te krijgen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Josatech Projects. Josatech Projects kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

je kan producten samenstellen zonder dat er een aankoopverplichting is, en bewaren om later terug te bekijken of te kopen. U kan in elke fase de bestelling afbreken zonder meer, zelfs in de betaalmodule.

je kan dus Kijken of Kopen, ‘hoeveel zou mij dat kosten…’:

door het cookie-geheugen kan je de winkel verlaten en later terugkeren naar je bestelling.

 De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Bancontact, Ideal, Paypal en kredietkaart

Josatech Projects is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Josatech Projects kan ook zonder opgave van reden een bestelling weigeren, maar engageert zich om het reeds betaalde bedrag dan ook binnen de kortste keren weer volledig terug te betalen

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden afgehaald op bovenstaand adres of geleverd in België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan info@josatech.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Josatech Projects was aangeboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Josatech Projects.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Josatech Projects te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Josatech Projects.

Dus herroepingsrecht is niet bedoeld voor bedrijven

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

Josatech Projects

Pinksterbloemstraat 5 – 3910 Pelt

info@josatech.be

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dit verkleint de kans op vergissingen, maar de klant is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Josatech Projects heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan

Josatech Projects

Pinksterbloemstraat 5 – 3910 Pelt

info@josatech.be

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. ( datum van verzending telt.)

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant als het product geleverd aan de klant beschadigd is door transport

Dan betaalt Josatech Projects de standaard leverkosten terug.

De Klant behandelt de goederen als een ‘goede huisvader’ dus dat de goederen als nieuw en ongebruik terug in de winkel kunnen gelegd worden:

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen maar mag niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Wat verwacht Josatech Projects van de teruggebrachte goederen om dit te kunnen terug te betalen?

 • In hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen.
 • Geen nieuwe plakband, adreslabels of stickers op de verpakking.
 • Geen sporen van gebruik.
 • Geen schade aan het product
 • Licentie sleutels of andere digitale producten zijn niet geactiveerd of gebruikt.
  Indien wel dan vervalt het herroepingsrecht.


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Josatech Projects alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Josatech Projects op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Josatech Projects wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, of tot de verkoper de goederen heeft teruggenomen als dit het geval zou zijn. Naar gelang welk tijdstip eerst valt

Herroeping van Diensten

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant minstens het bedrag van de reeds uitgevoerde diensten, tot de moment dat de klant ondubbelzinnig en dus schriftelijk per mail of post Josatech Projects ervan in kennis heeft gesteld. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Josatech Projects geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Josatech Projects betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk akkoord is met een andere vorm; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

 1. Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst zoals bijvoorbeeld een plaatsing van een switch of access point.
 2. De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde of aangepaste goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; ook het samenvoegen van verschillende producten valt hieronder
 3. Overeenkomsten waarbij de Klant Josatech Projects specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar (dringende) herstellingen of onderhoud te verrichten;

 

Artikel 8: Garantie

De meeste producten hebben een garantie van twee jaar tenzij anders aangegeven door de leverancier. Verlengde garantie kan optioneel aangekocht worden voor bijvoorbeeld servers, nas systemen.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met  onze klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Josatech Projects. 

Bij vaststelling van een zichtbaar gebrek moet de Klant Josatech Projects zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient dit gebrek binnen een termijn van 7 dagen na levering of afhaling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Josatech Projects is bereikbaar op werkdagen op het telefoonnummer +32 11 19 57 99 van 10u00 tot 18u00 via e-mail op info@josatech.be of per post op het volgende adres : Pinksterbloemstraat 5 – 3910 Pelt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Josatech Projects beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Josatech Projects zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Josatech Projects respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, wettelijke archivering en opslag voor boekhouding; zenden aan klant van minimum 1 bericht na de afhandeling van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Josatech Projects, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Josatech Projects.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. M.u.v. medewerkende personen aan de uitvoering van de bestelling van de klant

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Josatech Projects heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Josatech Projects houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Zo kan de site in het voordeel van de klant verbeterd worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy regels, kunt u ons contacteren op info@josatech.be.

 

Artikel 12: cookies

Deze website maakt gebruik van “cookies” . Een cookie is een tekstbestand dat door de server van de website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Hierdoor kan u makkelijk terug inloggen en blijft bijvoorbeeld uw winkelmandje klaar staan met dat wat u al had klaargezet.

Cookies dienen ook om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken om zo de surfervaring te verbeteren.

Cookies worden niet gebruikt om personen (u dus) te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Josatech Projects of die van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment doorJosatech Projects om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Josatech Projects. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met inbegrip van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).